Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Klauzula informacyjna

 

       W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 

 

 

Klauzula informacyjna  dla klientów Urzędu Miejskiego Kałuszyn

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 

1.      Administratorem zbieranych  i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kałuszynie   Pana/Pani danych osobowych   jest Burmistrz Kałuszyna. Adres Urzędu Miejskiego Kałuszyn: ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn, tel. 25 75 76 618,

 

 

 

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym należy się kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

 

3.      Pani/Pana dane osobowe   przetwarzane będą w celu  realizacji   ustawowych zadań publicznych gminy, określonych m. in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz   innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

 

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych    będą wyłącznie podmioty   uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

5.      Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji   wynikającymi z regulacji prawnych (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,    jednolitego  rzeczowego wykazu akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki)  Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 

 

 

6.      Każda osoba z wyjątkami  zastrzeżonymi  przepisami prawa ma prawo:  dostępu do  danych osobowych jej dotyczących, prawo do  ich    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres   lub drogą elektroniczną  kierując korespondencję na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 

 

7.      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody niewynikającej  z obowiązków nałożonych  przez przepisy prawa na przetwarzanie    ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie   danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo   wniesienia skargi do organu nadzorczego   - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

9.      W zależności od sfery, w której  przetwarzane są  dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych  przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.  W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych   zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y.  Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie  skutkować pozostawieniem  złożonego wniosku  bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

……………………………..

 

      Podpis

 

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.docx

 

 

 

Dodatkowe informacje