Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Usprawnienie ruchu drogowego...

Nazwa projektu: Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszynie
Nazwa beneficjenta: Gmina Kałuszyn
wartość projektu: 1 171 608,73 zł
wartość dofinansowania: 995 867,42 zł

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kałuszyn – Etap I

Nazwa projektu: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kałuszyn – Etap I
Nazwa beneficjenta: Gmina Kałuszyn
Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) w ramach Priorytetu IV – Środowisko, zapobiegania zagrożeniom, energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno – ściekowa.

Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda

Celem projektu było stworzenie i zapewnienie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uaktywnienie działalności społeczno – kulturalnej mieszkańców wsi mającej na celu zachowanie tradycji artystycznych i kulinarnych tego regionu przy wykorzystaniu tradycyjnych metod i sposobów ich przyrządzania.

Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Kałuszynie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Dodatkowe informacje