Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa mazowieckiego na 2012 rok” na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, skocznia i rzutnią w Kałuszynie. Wniosek uzyskał akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego i został włączony do tegorocznej edycji programu. Kwota środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji nie mogła przekroczyć 33% wartości kosztorysowej inwestycji.
Projekt Gminy Kałuszyn otrzymał dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł co stanowi 32%, a całkowita wartość projektu wynosi 933 848,00.
Projekt jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 30.09.2012r.

Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2011

Tytuł operacji: „Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2011”
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji , Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki
Pomocy Społecznej.

Wirtualna Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

Tytuł operacji: „Wirtualna Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej im. Bolesława
Prusa w Kałuszynie”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces

Tytuł operacji: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie,

Aktywni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kałuszynie

Tytuł operacji: „Aktywni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kałuszynie”
Projekt skierowany był do społeczności lokalnej bezpośrednio i pośrednio związanej z
działalnością Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w szczególności do ludzi
starszych - emerytów i rencistów, członków KUTW, ale też osób wspierających i
zaprzyjaźnionych z uniwersytetem, spełniających kryterium wieku powyżej 40 lat życia.

Czas na seniorów w gminie Kałuszyn

Tytuł operacji: „Czas na seniorów w gminie Kałuszyn”
Projekt skierowany był do społeczności lokalnej bezpośrednio i pośrednio związanej z
działalnością Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach realizacji zadania
zostały przeprowadzone zajęcia: komputerowe, teatralne, muzyczne, florystyczne, ruchowo –
relaksacyjne i kosmetyczne.

Dodatkowe informacje