Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Samorząd

Gmina to wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą jej mieszkańcy i odpowiednie terytorium. Gmina ma osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Podstawowym aktem wewnętrznym regulującym, obok przepisów powszechnie obowiązujących, ustrój i sposób działania organów gminy jest jej statut. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym /poprzez wybory i referendum gminne/ lub za pośrednictwem organów gminy.


 

Zadania gminy

Samorząd gminy wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania publiczne wykonywane przez gminę dzielą się na zadania własne oraz zadania zlecone /bądź to w drodze ustawy, bądź na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego/.

Zadania własne gminy obejmują zwłaszcza sprawy:

 • gospodarki terenami, ładu przestrzennego i ochrony środowiska,
 • dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • oświaty - szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i przedszkola,
 • kultury,
 • kultury fizycznej,
 • targowisk i hal  targowych,
 • zieleni,
 • cmentarzy komunalnych,
 • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze społecznościami  lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej.


Organy Gminy

Organami Gminy Kałuszyn są:

 • Rada Miejska
 • Burmistrz


Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Tworzą ją radni wybrani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, tajnych i równych odbywających się na zasadach określonych w ustawie z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm./. Rada Miejska w Kałuszynie liczy 15 radnych. Kadencja rady gminy trwa 4 lata. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, którego zadaniem jest organizowanie pracy rady oraz zwoływanie i prowadzenie jej obrad.

Radzie gminy przysługuje domniemanie kompetencji. Wszelkie zatem kompetencje niepowierzone wyraźnie  burmistrzowi /wójtowi/, a przyznane przez prawo organom gminy przysługują radzie. Do wyłącznej  właściwości rady gminy należą następujące sprawy:

 • uchwalanie statutu gminy, powołanie i odwołanie  skarbnika oraz sekretarza gminy,
 • uchwalanie budżetu gminy,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków  budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na to odpowiednich sum,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podejmowanie uchwał w sprawach  herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 • Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy/zgodnie z art.26 ustawy o samorządzie gminnym/, wybranym w bezpośrednich wyborach.


Do zadań  burmistrza należy przede wszystkim:

 • przygotowywanie projektów  uchwał rady gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.   
 

Burmistrz pełni funkcję organu pierwszej instancji właściwego do załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej. Jest organem podatkowym pierwszej instancji w zakresie podatków  pobieranych przez gminę.  Burmistrz jest  kierownikiem Urzędu Miejskiego  i wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Siedzibą samorządu  jest:

Urząd Miejski w Kałuszynie
05-300 Kałuszyn,
ul. Pocztowa 1
tel/fax 025/757-60-26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
więcej informacji w BIP

::: 26 czerwca 2012 :::

Witam,
Panie Burmistrzu, czy rozważał Pan udostępnienie obrazu z kamer które znajdują się w parku obok rynku w internecie? Kilka kamer zdaje się "patrzy" na naszą piękną fontannę, może warto było by pomyśleć nad pochwaleniem się nią całemu Światu :)
Co prawda nie wiem jak rozwiązany jest system monitoringu, ale wydaje mi się ze taka "akcja" nie powinna  przysporzyć wielu problemów.
Udostępnianie obrazu z kamer internautom jest ostatnimi czasy bardzo popularne, swoje kamery udostępnia np Mińsk Maz.
Stanowi to też swego rodzaju promocje dla miasta.
Liczę na zainteresowanie moim pomysłem.

Pozdrawiam
Maciej Sobecki

W odpowiedzi na Pańską sugestię informuję, że rozważałem udostępnienie obrazu z kamer, które znajdują się w parku oraz tych, które będą zamontowane ad zalewem "Karczunek". W obecnej chwili serwis internetowy WWW Urzędu Miejskiego nie jest przystosowany do udostępniania transmisji obrazu wizyjnego on-line. Na dzień dzisiejszy trwają prace nad przebudową serwisu i taka funkcjonalność będzie uwzględniona.
Jeśli chodzi o udostępnianie obrazu z kamer przez Miasto Mińsk Mazowiecki to nie ma takiej funkcjonalności na stronie Urzędu Miasta, Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego. Tak oczywiście Starostwo Powiatowe w czerwcu zakończyło projekt "Wirtualny Powiat" dzięki czemu mieszkańcy Powiatu Mińskiego mają możliwość przez Internet zwiedzić ciekawe miejsca w powiecie. Polega to na udostępnianiu obrazu wcześniej już nagranego. Żadna z tych trzech instytucji nie udostępnia publicznie obrazu z kamer.
 

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 14 marca 2012 :::

Panie Burmistrzu jak Pan skomentuje artykuł w ostatnim "Nowym Dzwonie", który sugeruje, iż nasz przedstawiciel na konwencie Wójtów i Burmistrzów powiatu nie posiadał wiedzy o projekcie Wójta gminy Mrozy dotyczącym odpadów komunalnych - jeżeli doniesienie redaktora jest prawdziwe, to stawia to sekretarza gminy w złym świetle i sugeruje jego nieprzygotowanie, winien on posiadac wiedzę w przedmiotowej sprawie - przecież nie od dziś jest on związany z gminą Kałuszyn. 
Dlaczego w tak ważnych spotkaniach nie bierze udziału Burmistrz lub jego Zastępca.

Z poważaniem
Mieszkaniec

Szanowny Mieszkańcu.
Artykuł autorstwa redaktora Sławomira Stosio, zamieszczony w ostatnim numerze tygodnika „Nowy Dzwon”, w żaden sposób nie oddaje atmosfery i przebiegu opisywanego spotkania przedstawicieli samorządów. Delegowany przeze mnie przedstawiciel Gminy Kałuszyn, w osobie Pana Czyżewskiego – Sekretarza Miejskiego, posiadał ogólną wiedzę o planach umiejscowienia na terenie Gminy Mrozy zakładu utylizującego odpady. Jednak szczegóły jego umiejscowienia nigdy nie były konsultowane z Gminą Kałuszyn, jak również nie były znane innym Wójtom i Burmistrzom, biorącym udział w spotkaniu. Pan Czyżewski, jako jedyny wśród przedstawicieli gmin powiatu mińskiego,  głosował przeciw przyjęciu przez zebranych stanowiska w sprawie usytuowania przedmiotowego zakładu na terenie Gminy Mrozy, co nie zostało przedstawione w relacji Pana Stosio. Co do braku mojego osobistego uczestnictwa w przedmiotowym spotkaniu, informuję, że zaproszenie na nie zostało dostarczone do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w dniu 28.02.2012 r. (a więc na dwa dni przed spotkaniem), i w związku z zaplanowanymi wcześniej spotkaniami, zarówno moimi jak i Zastępcy Burmistrza, oddelegowany został Pan Czyżewski.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 15 listopada 2011 :::

Sz.P. Burmistrzu,
Piszę do Pana z pewnym zapytaniem - jestem studentem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i prowadzę badania nt zarządzania kryzysowego w województwie Mazowieckim.Mam dwa pytania dotyczące tematu ZK - Czy gmina Kałuszyn posiada Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - jeśli tak to gdzie mogę uzyskać informację nt. funkcjonowania GCZK oraz informację o działaniach prewencyjnych w gminie Kałuszyn w zakresie zarządzania kryzysowego.

Pozdrawiam, Student

Szczegółowe informacje dot. zarządzania kryzysowego w gminie Kałuszyn można uzyskać w Urzędzie Miejskim nr.  tel. 25 7576618

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 14 września 2011 :::

Szanowny Panie Burmistrzu.
W 2010 roku we wsi Gołębiówka utwardzone zostały dwie drogi (zjadz z drogi powiatowej do wsi oraz do PGR).
Na spotkaniu wyborczym mówił Pan o szybkim położeniu asfaltu na tych że drogach.
Na dzień dzisiejszy drogi są już zniszczone , nawierzchnia się kruszy, powybijane są dziury,a asfaltu nie widać.
Kiedu możemy spodziewać się położenia asfaltu? Nie chcielibyśmy aby pieniądze jak również nasza praca jaką włożyliśmy przy tej inwestycji poszła "w błoto". My jesteśmy gotowi do pomocy przy tych pracach.
Iwona Gliwińska

Pani Iwono!
W odpowiedzi na e-maila informuję, że inwestycja polegająca na położeniu asfaltu na drogach gminnych w miejscowości Gołębiówka zostanie uwzględniona w budżecie na 2012 r. Jej realizacja będzie jednak uzależniona od otrzymania dotacji z zewnątrz.Pozdrawiam.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 04 września 2011 :::

Witam Penie burmistrzu. Mam takie pytanie które trapi nie tylko mnie. Dlaczego szczytem możliwości organizacyjnych władz kałuszyńskich jest zorganizować dożynki, zaprosić zespół "horus" czy "weekend"? Może czas z wiejskiej rozrywki ewoluować na coś więcej. Prosimy o zmiany.
Michał Rokicki

Witam
Odpowiadając na Pana zapytanie, zgadzam się z opinią, że w Kałuszynie mało jest imprez „z wyższej półki”.
Do tego są potrzebne warunki i środki finansowo-techniczne.
Przebudowa parku i wybudowanie stałej sceny stwarza większe możliwości organizacji występów plenerowych przy posiadanych środkach finansowych.
Na początek od niedzieli 11 września został wprowadzony zwyczaj systematycznych występów zespołów w każdą niedzielę o godz. 18.oo przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Rozrywkę zapewnią nasze zespoły -Kasianiecka, Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II, Koło Emerytów i Rencistów, które zdobywają nagrody i zajmują czołowe miejsca w konkursach krajowych i na arenach międzynarodowych.
 Dyrektor Domu Kultury zostanie zobowiązany do przedstawienia i realizacji programu ukierunkowanego na dobrą rozrywkę, w tym również z wykorzystaniem w okresie letnim sceny i terenu parku.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 29 lipca 2011 :::

Panie Burmistrzu
w zwiazku z przetaczajacymi siię informacjami o rosnacym falowo zadłużeniu gminy proszę o informację jak jest faktycznie - jakie jest zadłużenie gminy na dzień 31 lipca 2011 roku kwotowo i w przeliczeniu na mieszkańcą oraz jakie nieruchomości i za jakie kwoty zostały zbyte w 2010 roku i 2011 roku
Pozdrawiam Krzysztof

Stan zadłużenia gminy Kałuszyn na 31.07.2011 roku wynosi 4.909.913,82zł. , w przeliczeniu na jednego mieszkańca zadłużenie wynosi 800,96zł. Wskaźnik zadłużenia gminy Kałuszyn wynosi 27,8% a maksymalnie może wynosić 60%. W 2010 roku nie było sprzedaży nieruchomości. W roku 2011 zostały sprzedane następujące nieruchomości :
1. działka nr 1947 o pow.0,4598ha i działka nr 1946/1 o pow.0,5978ha za kwotę 750.536,16 brutto
2. działka nr 1941/1 o pow.0,1161ha  za kwotę 67.064,52 brutto
3. działka nr 3051 o pow.0,0105ha za kwotę 6.168,45 brutto
4. działka nr 2699/4 o pow.0,109ha  za kwotę 7.416,90 brutto
5.działka nr 2699/5 o pow.0,0066ha za kwotę 4.490,73 brutto
6. lokal mieszkalny o pow.47,8m2 za kwotę 117.572,00 brutto

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Dziękuje za udzieloną odpowiedź, jednocześnie proszę o wskazanie czy podana przez Panią kwota zadłużenia obejmuje również kwoty 1.289,514,00 i 1.220,000,00 wynikające z uchwał podjętych przez Radę Miasta w dniu 27 maja 2011 roku, nr VII/37/2011 i VII/38/2011.
Krzysztof

Podana kwota zadłużenia nie obejmuje kwoty 1.220.000zł. , ponieważ pożyczka nie została jeszcze uruchomiona. Natomiast z 1.289.514zł. uruchomiono kredyt w wysokości 429.623,27zł. i kwota ta jest uwzględniona w ogólnym zadłużeniu gminy.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 06 czerwca 2011 :::

Panie Burmistrzu!
Mam dosyć sikających na mój płot i wrzucających do mojego ogródka śmieci, pijanych kibiców. Po każdym meczu lub treningu zgraja debili śmieci i sika na ul. 1-go Maja za nic mając jakiekolwiek normy. Będąc pańskim wyborcą liczę na to że jako gospodarz zadba pan nie tylko o wygląd naszego miasta, ale również o bezpieczeństwo mieszkańców, tka na stadionie Victorii jak i poza nim. Chciałbym nadmienić że w sprawie nieobyczajnego zachowania kibiców informowałem już policję z komisariatu w Mrozach. Chciałbym wiedzieć jakie rozwiązania w sprawie bezpieczeństwa ma pan do zaoferowania mieszkańcom miasta i gminy.
Mieszkaniec 1-go Maja

Witam
W odpowiedzi na poruszony problem informuję, że przeprowadzono rozmowy z władzami klubu sportowego oraz policją. Zobowiązano ich do zwrócenia szczególnej uwagi na kibiców powracających z rozgrywek piłkarskich i zakłócających porządek.
W stosunku do osób naruszających porządek i zachowujących się niezgodnie z powszechnie przyjętymi normami stosowane będą sankcje karne.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 20 styczeń 2011 :::

Szanowny Panie Burmistrzu,
po przebudowie drogi powstał w Kałuszynie koło cmentarza dodatkowy przystanek autobusowy. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie czy jest to przystanek tylko dla autobusów, czy również mogą z niego korzystać tzw. busiki?
Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam,
Katarzyna

Szanowna Pani!
W odpowiedzi na e-maila informuję, że z nowych przystanków autobusowych przy ulicy Warszawskiej mogą korzystać wszystkie pojazdy komunikacji zbiorowej zarówno PKS jak i prywatne.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 11 pazdziernika 2010 :::

SZANOWNY PANIE BURMISTRZU
Piszę do pana w sprawie Rafała Stachowicz ,jestem blisko z kolegĄ i tak patrze na niego na jego samodzielność ,to bardzo go podziwiam ,a najbardziej jego mamę ,ta kobieta jest bardzo dzielna ,ale spotykam często płacząca martwi się o los syna .
Czy nie warto ,aby pan pomyślał jak pomóc  rodzinie zebrać pieniądze  na protezę ,takie nieszczęście przydarzyć może się każdemu warto pomóc może znajdzie pan środki w swoim budżecie   ,aby pomóc Rafałowi powiem więcej [ja na jego miejscu nie wiem czy nie popełniłbym głupstwa ]Bardzo proszę odpowiedzieć mi na prośbę może zorganizowalibyśmy coś dla Rafała .pani Danuta ma naprawdę ciężko zdobyć tą kasę, ponieważ jej syn jest osobą dorosłą
z poważaniem Marcin N

Odpowiadając na e-maila informuję informuje, ze dotychczas Gmina w możliwej formie udzieliła pomocy Rafałowi. W przyszłym roku również planuje się taką pomoc.
Jednocześnie informuję, ze wspólnie z Prezesem „Viktori” planuje się zorganizowanie turnieju sportowego, którego dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla Rafała

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 1 pazdziernika 2010 :::

Witam,
Podobno gmina ma dofinansować sekcję, kiedy możemy się spodziewać sprzętu dla sekcji kickboxingu Victorii Kałuszyn?
Pozdrawiam
Kickboxer

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że sprzęt dla sekcji kickboxingu zamówiony został 15.10.2010r. przewidywany termin realizacji 27.10.2010r.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 2 września 2010 :::

Panie Burmistrzu, daje sie w ostatnich czasach w miescie jest tłoczno od samochodów na ulicy warszawskiej, czy nie moznaby usprawnic tego np stawiając swiatła na skrzyzowaniu barlickiego z warszawską(gdzie nie wątpliwei najciezej jest wyjechac i czasem robią się długie sznury przy dworcu pks. Takie rozwiazanie przydałoby się, dodatkwo oswietlenie na pasach tez byłoby dobrym rozwiazaniem. dziekuje
Mieszkaniec
 
Szanowny Mieszkańcu!
Sprawa zamontowania świateł na ulicy Warszawskiej w Kałuszynie była rozważana w trakcie projektowania, dokonanej w ubiegłym roku, przebudowy drogi krajowej nr 2. Planowano wówczas ustawienie świateł na skrzyżowaniach ulicy Warszawskiej z ulicą Barlickiego i ulicy Warszawskiej z ulicą Pocztową. Ostatecznie uznano, po zasięgnięciu opinii projektantów i mieszkańców Kałuszyna, że takie rozwiązanie  nie usprawni ruchu na terenie miasta, a wręcz utrudni. Niewielka odległość pomiędzy poszczególnymi światłami przy ulicy Warszawskiej i długie korki podczas światła czerwonego uniemożliwiłyby wyjazd np. z ulicy Kopernika czy Wojska Polskiego. Zatrzymywanie się samochodów ciężarowych i ich ruszanie spowodowałoby wydzielanie znacznych ilości spalin stanowiących dodatkową uciążliwość dla osób mieszkających przy ulicy Warszawskiej. W związku z tym zdecydowano się w trakcie przebudowy ulicy na zmianę organizacji ruchu w taki sposób aby spowolnić ruch. W tym celu wybudowano azyle drogowe wraz z odpowiednim oznakowaniem. W tej chwili ruch kołowy na terenie miasta jest utrudniony, ale odbywa się stosunkowo płynnie. Jednocześnie informuję, że Urząd Miejski w Kałuszynie, zwrócił się to Zarządu Dróg Powiatowych, jako zarządcy ulicy Barlickiego o ustawienie znaku „ zakaz zatrzymywania się i postoju’’, co umożliwi kierowcom korzystanie z całej szerokości ulicy Barlickiego. Natomiast co do dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych wniosek ten będzie przedmiotem rozważań. Dziękuję za przesłane wnioski i zapraszam do dalszego przekazywania swoich uwag.
 

PozdrawiamBurmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Dodatkowe informacje