Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Sprawozdanie z drugiego spotkania konsultacyjnego dotyczącego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022

Dnia 5 grudnia 2016 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Rewitalizacji dla Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022. W spotkaniu wzięli mieszkańcy Gminy oraz przedstawiciele władz – m.in. Zastępca Burmistrza Kałuszyna oraz radni.
W trakcie spotkania ekspert z firmy EU-CONSULT przedstawił wyniki dotychczasowych prac nad tworzeniem Programu Rewitalizacji. Po wygłoszeniu prezentacji rozpoczęła się część dyskusyjna. Pytania mieszkańców dotyczyły obszaru rewitalizacji, sposobu jego wyznaczenia oraz kwestii prawnych związanych z zamieszkiwaniem na obszarze wybranym do rewitalizacji. Mieszkańcy, wspólnie z ekspertem, przeanalizowali też ustawę o rewitalizacji.
Spotkanie było drugim z trzech, które przewidziane są w ramach Programu Rewitalizacji. Partycypacja społeczna, czyli udział wszystkich interesariuszy rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców, jest jednym z kluczowych aspektów, bez których rewitalizacja nie przyniesie oczekiwanych efektów.

O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Państwo,

W związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016 – 2022, zapraszamy mieszkańców gminy Kałuszyn, przedsiębiorców, działaczy lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających na terenie gminy oraz wszystkich zainteresowanych, do udziału w kolejnych już konsultacjach społecznych, które odbędą się 14 grudnia 2016r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie przy ul. Pocztowej 1.

Na spotkaniu ekspert z firmy EU-Consult przedstawi całościowy Program Rewitalizacji, w tym cele oraz projekty, które planowane są w ramach prowadzonych działań.

Państwa opinia jest dla nas kluczowa z punktu widzenia badania, dlatego liczymy na Państwa aktywny udział.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!


Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Konsultacje społeczne nad projektem dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022”.

Burmistrz Kałuszyna zawiadamia, że z dniem 06.12.2016 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne nad projektem dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022”.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w Gminie Kałuszyn

W dniu 9 listopada 2016 w Urzędzie Gminy w Kałuszynie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Rewitalizacji dla Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Gminy oraz przedstawiciele władz – m.in. Burmistrz Kałuszyna oraz Sołtysi. Informacja o spotkaniu została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 
W trakcie spotkania dyskutowano o mocnych i słabych stronach Gminy, jej potencjałach, ale także problemach, które wstrzymują rozwój i niekorzystnie wpływają na jakość życia mieszkańców. Uczestnicy dzielili się swoimi propozycjami zmian, które miałyby zniwelować negatywne zjawiska występujące na terenie Gminy.
Spotkanie było jednym z trzech, które przewidziane są w ramach Programu Rewitalizacji. Partycypacja społeczna, czyli udział wszystkich interesariuszy rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców, jest jednym z kluczowych aspektów, bez których rewitalizacja nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Opracowanie Programu Rewitalizacji

W związku z przystąpieniem Gminy Kałuszyn do opracowywania Programu Rewitalizacji serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kałuszyn do zgłaszania swoich pomysłów na przedsięwzięcia na terenie Gminy Kałuszyn. Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić zadania, które należy podjąć w celu poprawy atrakcyjności Gminy Kałuszyn oraz poprawy życia na jego terenie.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje