Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Konkurs na opracowanie loga SP Chrościce

Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego, logo Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

I.          Organizator konkursu

1.    Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach.

 

II.          Cel i przedmiot konkursu

1.    Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach.

2.    Logo wykorzystywane będzie przez Filialną Szkołę Podstawową w Chrościcach do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

 

III.          Warunki uczestnictwa w konkursie

1.    W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni (dzieci i dorośli), którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.

2.    Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3.    Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4.    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

5.    Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016r. poz. 922) stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

6.    Za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 składają przedstawiciele ustawowi (załącznik nr 2).

7.    Przystępując do konkursu każdy uczestnik składa oświadczenie (Załącznik nr 3) stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

 

IV.          Forma prezentacji pracy konkursowej

1.    Każdy uczestnik  konkursu może zgłosić maksymalnie 1 projekt graficzny.

2.    Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, formy ścienne.

3.    Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych lub ręcznie. Prace wykonane techniką komputerową należy złożyć na nośniku magnetycznym (płyta CD, DVD). Prace wykonane ręcznie powinny być wykonane w formacie A4.

4.    Praca musi być opisana na przytwierdzonej kartce w następujący sposób:

a.    Imię i nazwisko autora,

b.    Wiek i klasa lub zaznaczenie „wiek pow. 20 lat” (w przypadku osoby dorosłej),

c.    adres placówki szkolnej (w przypadku ucznia)

d.   nr telefonu do kontaktu,

5.    W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

6.    Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

a.    być czytelne i łatwe do zapamiętania

b.    być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

c.    składać się:

- tylko z logotypu (stylizacji literowej)

- tylko z elementu graficznego będącego symbolem

- lub też zawierać połączenie obu tych elementów

d.   wzbudzać pozytywne emocje

 

V.          Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.    Prace należy składać do dnia 30 kwietnia 2019r. w Filialnej Szkole Podstawowej w Chrościcach lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na logo.

2.    Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

3.    Organizator nie zwraca prac.

 

VI.          Kryteria oceny prac konkursowych. Projekty ocenianie będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1.    Zgodność projektu z danymi szkoły,

2.    Oryginalność znaku, łatwość zapamiętania,

3.    Czytelność i funkcjonalność projektu,

4.    Estetyka wykonania projektu

 

VII.          Rozstrzygnięcie konkursu

1.    W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.

2.    Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą.

3.    Planowana data ogłoszenia wyników: czerwiec 2019r. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły.

4.    Komisja zastrzega sobie prawo niewyłonienia głównego laureata konkursu.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Dane kontaktowe

Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach

Chrościce 2a

05-310 Kałuszyn

www.spchroscice.kaluszyn.pl

tel. 25 757 61 84

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie i życzę wszystkim ciekawych pomysłów!

 

      Koordynator

Małgorzata Chrościcka

                                                                                              tel. 889236713

Dodatkowe informacje