Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie w sprawie suszy

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kałuszyn suszy rolniczej niniejszym informuję, iż producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.


Wniosek o szacowanie szkód dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim pok. 6b.
Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

  • wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok,
  • kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu,

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie pok. nr 6b w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2018 r.
Powierzchnia upraw we wniosku o oszacowania strat powinna być zgodna z powierzchnią upraw w gospodarstwie podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.


Przy wypełnianiu wniosku proszę zwrócić uwagę, iż w tabeli 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej w kolumnie 3 każdą powierzchnię uszkodzoną należy wykazać oddzielnie wg pola uprawowego np. w przypadku, gdy na działce ewidencyjnej uszkodzona uprawa występuje dwukrotnie to należy wpisać ją dwa razy albo jeżeli uszkodzona uprawa występuje na dwóch działkach ewidencyjnych przylegających do siebie to należy powierzchnię zsumować i wpisać jako jedno pole. Natomiast w odniesieniu do upraw, które nie zostały uszkodzone powierzchnię upraw należy zsumować i wpisać jako jedną pozycję. Nazwa uprawy wykazana w kolumnie pierwszej musi być zgodna z wykazem danych FADN (wykaz danych FADN dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz w pok. nr 6b).


Producenci rolni składając wniosek oświadczają, iż nie dokonają likwidacji ani zbioru uprawy do czasu przeprowadzenia przez Komisję powołaną przez Wojewodę lustracji na miejscu wystąpienia szkód.


W związku z powyższym producenci rolni, którzy zamierzają złożyć wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

 

wykaz danych.pdf

wniosek.doc

 

 

Dodatkowe informacje