Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018

  • Drukuj

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.


Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”, przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz modernizacji obiektów sportowych już istniejących. Wsparcie uzyskało 69 jednostek samorządu terytorialnego, a łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to kwota 9 994 235 zł. Wśród Beneficjentów znalazła się również Gmina Kałuszyn, która otrzyma dofinansowanie w kwocie 198 075,00 zł na realizację zadania pn.:” Modernizacja boiska piłkarskiego - wymiana nawierzchni” .