Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

ODBIÓR AZBESTU W 2017 ROKU

Burmistrz Kałuszyna, informuje o możliwości składania przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym również wspólnoty mieszkaniowe) wniosków na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kałuszyn.
Prace zrealizowane będą w 2017 roku po otrzymaniu przez Gminę Kałuszyn dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie. Nieotrzymanie dofinansowania spowoduje automatyczne przesunięcie wniosku na kolejne lata, w których pozyskane zostaną środki na realizację zadania.
Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, proszone są o złożenie wniosku* wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1  w terminie do dnia 31.01.2017 r.


*druki wniosków można pobrać w pokoju nr 6a lub na stronie internetowej http://umgkaluszyn.bip.org.pl/

Dodatkowe informacje