Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja o Uroczystości kończącej obchody 600-lecia Kałuszyna.

W bieżącym roku przypadała sześćsetletnia rocznica pierwszej znanej pisemnej wzmianki dotyczącej Kałuszyna. Założenie osady związane było z aktywnością osadniczą księcia mazowieckiego Janusza I Starszego, a historia Kałuszyna ściśle związana jest z założeniem parafii przez pierwszych jej właścicieli.

Nazwa – Kałuszyn /łac. Caluschino /, jest wspomniana  w księgach liwskich i znana od 1416 r., być może wyparła ona nazwę wcześniejszą. Może pochodzić od imienia Kałusz/Kałusza, dość wyjątkowego w zestawie polskich imion średniowiecznych, poświadczonego dopiero w XV w. (SSNO II, s. 524; VII, s. 100). W drugiej połowie XV wieku, w wyniku sprzedaży części obszaru dla pełniejszego zagospodarowania, pojawiało się tu drobne rycerstwo tworząc okolicę szlachecką, jak Kałuszyno - Abramy i inne.

Podsumowaniem organizowanych przez cały rok imprez związanych z jubileuszem 600-lecia, była zwołana na dzień 10 grudnia 2016 r. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w intencji wszystkim mieszkańcom Naszego Miasta i Gminy, żyjących tu na przestrzeni wieków.

            Mszę Świętą koncelebrował Honorowy Obywatel Kałuszyna – Ojciec Profesor Stanisław Celestyn Napiórkowski i ksiądz Jerzy Skłucki – wikariusz miejscowej parafii, który wygłosił homilię. Przybyłych gości przywitał ksiądz Dziekan Prałat Władysław Szymański – proboszcz parafii.

Mszę Świętą poprzedziła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia w kruchcie kościoła, tablicy upamiętniającej osoby powiązane z Kałuszynem i związane z wydarzeniami Powstania Styczniowego, tj. księdza generała Stanisława Brzóskę i jego podkomendnych: Aleksandra Dejbla – właściciela Starego Dworu, Antoninę Konarzewską – kurierkę księdza Brzóski oraz Aleksandra Rajczakiewicza – poczmistrza w Kałuszynie. Za swoją działalność powstańczą, osoby te zostały skazanew 1866 r. na śmierć, następnie ułaskawione i deportowanena wieczne zesłanie na Syberię. Tablicę odsłonili: posłowie na Sejm RP – Panowie Czesław Mroczek i Daniel Milewski, Pan Marian Soszyński - Burmistrz Kałuszyna, Pan Janusz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kałuszynie oraz Pan Eugeniusz Kulesza – współfinansujący wykonanie tablicy.

Msza Święta odprawiona została z udziałem pocztów sztandarowych: Poczet sztandarowy Gimnazjum Publicznego im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie; Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w  Kałuszynie; Poczet sztandarowy  Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  i Byłych Więźniów Politycznych w Kałuszynie; Poczet Sztandarowy Generalski Generałów Romana Abrahama i Mieczysława Boruty-Spiechowicza (poczet wystawiła drużyna harcerska z Kałuszyna); Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kałuszynie; Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w  Zimnowodzie; Poczet sztandarowy Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w  Kałuszynie oraz Poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kałuszynie.

Po Mszy Świętej, zgromadzeni udali się do Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, gdzie w hali sportowej, w obecności bardzo licznie zgromadzonej widowni, rozpoczęła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie, która oprócz spełnienia swojej roli formalnoprawnej, związanej z działalnością samorządu oraz uczczeniem jubileuszu, połączonego z uhonorowaniem ludzi związanych i zasłużonych dla Kałuszyna, była hołdem złożonym wszystkim mieszkańcom Naszego Miasta i Gminy, żyjących w nich na przestrzeni wieków.

Sesję uświetnili swoją obecnością: Honorowi Obywatele Kałuszyna - ksiądz Dziekan Prałat Władysław Szymański oraz Ojciec Profesor Stanisław Celestyn Napiórkowski; Zasłużeni dla Gminy Kałuszyn: Pan Eugeniusz Kulesza i Pani Teresa Kowalska; posłowie na Sejm RP – Panowie Czesław Mroczek i Daniel Milewski,Pan  Dariusz Napiórkowski –  Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach; Pan Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie; Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński; przedstawiciele samorządów gminnych powiatu mińskiego:Pan Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie, Pan Tadeusz Gałązka – Wójt Gminy Dobre, Pan Bogdan Świątek-Górski – Wójt Gminy Latowicz, Pan Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy Siennica, Pan Dariusz Jaszczuk – Burmistrz Mrozów, Pan Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta Sulejówek, Pan Dariusz  Uchman – Zastępca Wójta Gminy Cegłów, Pan Bogusław Dziedzic – Zastępca Wójta Gminy Jakubów, Pani Jadwiga Frelak - Sekretarz Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Pani  Jolanta Damasiewicz  – Sekretarz Gminy Mińsk Mazowiecki; przedstawiciele służb mundurowych: Pan płk dypl. Artur Pikoń - dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, Pan ppłk Ryszard Gorczyca –  reprezentant Dowódcy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, Pan mjr Paweł Majchrzyk  – Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Pan  mjr  Jerzy Trenda  – Zastępca Wojskowego  Komendanta Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim, Pan st. bryg. Paweł Parobczak – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Pan podinsp. Leszek Murawski – Komendant Komisariatu Policji w Mrozach, Pan mł. asp. Piotr Gaładyk – Kierownik Posterunku Policji w Kałuszynie; kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kałuszyn oraz sołtysi sołectw Gminy Kałuszyn.

Wśród uczestników sesji, byli także historycy i badacze dziejów Kałuszyna, autorzy wydanej wkrótce monografii Kałuszyna: Pan dr Tadeusz Krawczak – Dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Pani prof. Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Pan dr Janusz Kuligowski – Dyrektor Archiwum Prezydenta RP, Pan dr Andrzej Marek Nowik, Pan dr Henryk Piskunowicz, Pan Andrzej Wocial i Pan red. Andrzej Władysław Kaczorowski.

Po przywitaniu przybyłych gości przez Pana Janusza Pełkę – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie, głos zabrał Pan Marian Soszyński – Burmistrz Kałuszyna, który w swoim przemówieniu odniósł się do historii Kałuszyna, jego chwalebnej przeszłości, dokonań z ostatnich kilkunastu lat, a także zakreślił plany rozwoju Kałuszyna w latach najbliższych.

Po zakończeniu przemówienia, rozpoczęła się część sesji poświęcona uhonorowaniu osób i instytucji związanych i zasłużonych dla Kałuszyna.

Tytuł „Honorowy Obywatel Kałuszyna”, nadawany w drodze uchwały przez Radę Miejską w Kałuszynie, jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania, otrzymali Pan Marian Soszyński – Burmistrz Kałuszyna oraz Pan Jan Żyliński.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”, nadawany w drodze uchwały przez Radę Miejską w Kałuszynie, otrzymali: Pan Marek Pachnik, Pani Anna Wierzbicka, Pan Tadeusz Zawiska, Emerycki Zespół Teatralny „Złota Jesień” przy Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kałuszynie prowadzony przez Panią Jadwigę Milewską, Zespół Pieśni i Tańca „Kasianiecka”, Międzypokoleniowy Zespół „Razem” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kałuszynie.

Wyróżnieniem, Koziołek Kałuszyński - „Za wkład w rozwój społeczności samorządowej i lokalnej”, przyznawanym przez Burmistrza Kałuszyna, uhonorowani zostali: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej, Pani Maria Bartosiak, Pani Grażyna Chybicka, Pan Dariusz Przybyłko oraz Ewa Wanda Standziak.

Na zakończenie tej części sesji, wręczono pamiątkowe medale „Jubileuszowa Sześćsetka”. Wyróżniono nimi osoby, które dla uczczenia jubileuszu 600-lecia Kałuszyna, pokonały minimum 600 kilometrów, pieszo bądź rowerem.

Następnie gratulacje z okazji przypadającego jubileuszu oraz życzenia dalszego rozwoju oraz sukcesów dla Kałuszyna jego władz, złożyli osobiście zaproszeni goście: posłowie na Sejm RP – Panowie Czesław Mroczek i Daniel Milewski, Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Pan płk dypl. Artur Pikoń  - dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu oraz Pan Dariusz Napiórkowski –  Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, który wręczył na ręce Burmistrza Kałuszyna i Przewodniczącego Rady Miejskiej, Medal Pamiątkowy „PRO MASOVIA”, nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika. Na zakończenie tej części, wspólne gratulacje złożyli przybyli przedstawiciele samorządów gminnych powiatu mińskiego.

Na ręce Burmistrza Kałuszyna spłynęło też wiele gratulacji w formie listownej, min. od Pana Zdzisława Sipiery – Wojewody Mazowieckiego, Pana Artura Dąbrowskiego – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Pana Waldemara Greniuka – Wójta Gminy Grabowiec, które odczytano.

Kolejnym punktem Uroczystej Sesji, była debata historyczna na temat dziejów Kałuszyna na przestrzeni wieków, prowadzona przez Pana dr Tadeusza Krawczaka – Dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Całość uroczystości zakończył występ Chóru Miasta Siedlce, pod dyrekcją Justyny Kowynii - Rymanowskiej.

Sesja przebiegła w bardzo wzniosłej i uroczystej atmosferze, w obecności kilkuset osób, miejscowych i przyjezdnych.

 

zdjęcia...

 

 Przemówienie okolicznościowe Burmistrza Kałuszyna.pdf

 

 

Dodatkowe informacje