Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Komisariat Policji w Kałuszynie

Oświadczenie Rady Miejskiej w Kałuszyniez dnia 11 sierpnia 2016 r.


 
w sprawie potrzeby utworzenia Komisariatu Policji w Kałuszynie
 
Na podstawie § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu Gminy Kałuszyn, stanowiącego załącznik  do uchwały Nr XXXI/248/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6664), Rada Miejska w Kałuszynie oświadcza co następuje:


§ 1.
Rada Miejska w Kałuszynie stwierdza istnienie potrzeby utworzenia Komisariatu Policji w Kałuszynie.

§ 2.
Potrzeba utworzenia Komisariatu Policji w Kałuszynie uzasadniona jest względami bezpieczeństwa osobistego mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn oraz ich mienia. Miasto i Gmina Kałuszyn położona jest przy drodze krajowej A2, w pobliżu zlokalizowanego węzła Ryczołek, stanowiącego część autostrady A2, na której bardzo często występują wypadki drogowe, co wymaga natychmiastowej interwencji i zabezpieczenia miejsca wypadku przez Policję. Utworzenie Komisariatu Policji, stworzy stały kontakt z Policją dla podróżujących tą drogą, i zapewni szybkość kontaktu, a w konsekwencji natychmiastowość w podejmowaniu przez nią działań.

Dotychczas w Kałuszynie funkcjonuje jedynie Posterunek Policji, podległy Komisariatowi Policji w Mrozach. Gmina Kałuszyn od kilkunastu lat na potrzeby tegoż Posterunku użycza bezpłatnie lokal, mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie oraz ponosi wszelkie koszty związane z jego eksploatacją, takie jak koszty energii elektrycznej, dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dostarczania ciepła itp. Obecnie trwają prace projektowe nad stworzeniem nowej siedziby dla Policji w Kałuszynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 20, która w pełni zaspokoi wymagania dla postulowanego Komisariatu, którego koszty eksploatacji i utrzymania nadal będzie pokrywała Gmina Kałuszyn.

§ 3.
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie i Burmistrza Kałuszyna do przesłania oświadczenia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Stołecznego Policji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kałuszynie
Janusz Kazimierz Pełka

Dodatkowe informacje