Ogłoszenie o składaniu ofert na Ogródek Piwny wraz z gastronomią nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie - 2016

 • Drukuj

Opis przedmiotu oferty

 1. Kompleksowa organizacja ogródka piwnego w ramach umowy dzierżawy.
 2. Zamawiający dysponuje terenem uzbrojonym w  przyłącze wodno-kanalizacyjne i energii elektrycznej.
 3. Teren obejmuje powierzchnię około 600 m 2, przyległy do parkingu od strony zachodniej, w odległości ok. 40 metrów od plaży od strony północnej i ok. 30 metrów od boisk do siatkówki plażowej od strony wschodniej.
 4. Mapka lokalizacji ogródka piwnego w załączeniu.(Mapa 1)


Oferta powinna zawierać:

 1. Powierzchnię przeznaczoną do prowadzenia ogródka piwnego.
 2. Miesięczną kwotę brutto na rzecz Zamawiającego za wynajem terenu pod wyłączność ogródka piwnego.
 3. Dokładny wykaz urządzeń oraz dokumentację fotograficzną lub wizualizację wyglądu ogródka piwnego itp.


Sposób dostarczania ofert:

Oferty na prowadzenie ogródka piwnego należy składać do dnia 10 czerwca  br. w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 „OFERTA NA OGRÓDEK PIWNY WRAZ Z GASTRONOMIĄ”


Urząd Miejski w Kałuszynie
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
sekretariat.
Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach.

Zakres oferty:

 1. Kompleksowe ustawienie, wygrodzenie, przygotowanie oraz obsługa ogródka piwnego na terenie określonym przez Zamawiającego według załączonej mapki.
 2. Sprzedaż piwa.
 3. Zapewnienie minimum 100 miejsc siedzących za stołami pod zadaszeniem (namioty, parasole itp.)
 4. Ogrodzenie ogródka piwnego płotkami.
 5. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ogródka piwnego.


Informacje dodatkowe:

 1. Wybrany oferent otrzyma wyłączność na organizację ogródka piwnego oraz sprzedaż piwa.
 2. Po stronie oferenta leży uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz zaświadczeń.
 3. Oferent zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru m.in. przez zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na śmieci.
 4. Ceny sprzedaży produktów ustala oferent na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 5. Zamawiający nie zapewnia ochrony obszaru ogródka piwnego.
 6. Oferent zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnych z aktualnymi normami bezpieczeństwa oraz przepisami BHP.
 7. Oferent ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe działanie ustawionych przez siebie urządzeń i za ewentualne szkody, wynikłe z tytułu świadczonej usługi.
 8. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała  oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo:
 • zamknięcia zapytań ofertowych bez rozstrzygnięcia
 • ogłoszenia nowego zapytania ofertowego
 • zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie oferentem bez podania uzasadnienia.


Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną zainteresowanym stronom  do dnia 15 czerwca br.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie lub pisemnie). W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z wymaganiami zamawiającego, Zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z p. Dariuszem Przybyłko pod numerem telefonu. (25) 7576618 w.15.