Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

INFORMACJA o podjętych przez samorząd Gminy Kałuszyn działaniach w sprawie planowanej lokalizację składowiska odpadów na terenie gminy Mrozy.

W projekcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, przekazanym w dniu 4 grudnia 2015 r. do konsultacji społecznych, zaproponowano zmianę przynależności regionalnej gmin powiatu mińskiego, w tym Gminy Kałuszyn, polegającej na wyłączeniu ich z Regionu 2 – Wschodniego (ostrołęcko-siedleckiego) i włączeniu jej do Regionu 3 gospodarki odpadami – Centralnego (warszawskiego) oraz zaplanowano lokalizację składowiska odpadów o pojemności 630 000 m3 na terenie gminy Mrozy.


Pierwsze informacje o ewentualnej możliwości pojawienia się podobnej instalacji na terenie Gminy Mrozy, pojawiły się w roku 2012. Już wtedy, na Konwencie Wójtów i Burmistrzów, który odbył się w dniu 2 marca 2012 r. w Zagórzu gm. Halinów, przedstawiciel Gminy Kałuszyn jako jedyny wśród przedstawicieli gmin powiatu mińskiego, głosował przeciw przyjęciu przez zebranych stanowiska w sprawie usytuowania tego typu zakładu na terenie Gminy Mrozy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że szczegóły jego umiejscowienia nigdy nie były konsultowane z Gminą Kałuszyn.
Po kilku latach zawieszenia działań w przedmiotowej sprawie, w dniu 22 maja 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, wpłynęło zawiadomienie od Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, o wszczęciu przez Burmistrza Mrozów na wniosek prywatnego inwestora, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów w miejscowości Mrozy na działce o nr ew. nr 1 w obrębie Mrozy.
W związku z powyższym o w/w postępowaniu poinformowałem radnych i sołtysów, celem podjęcia działań uniemożliwiających powstanie docelowo tejże inwestycji.
Państwo radni i sołtysi, w szczególności z sołectw znajdujących się najbliżej planowanej inwestycji tj. Olszewice, Szymony, Patok i Ryczołek, zbierali podpisy mieszkańców protestujących przeciwko takim działaniom.
Wszystkie zebrane podpisy zostały dołączone do pisemnego protestu, który osobiście zawiozłem do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i złożyłem w dniu 9 lipca 2015 r. na ręce Pani Janiny Ewy Orzełowskiej – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego.
Od dnia złożenia powyższego protestu, nadal przez sołtysów i radnych zbierane były podpisy przeciw budowie przedmiotowej instalacji, które zostały przez mnie przesłane do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2015 r. wraz z ponownym wnioskiem o nieumieszczanie tejże instalacji w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
W dniu 25 września 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie wpłynęła decyzja Burmistrza Mrozów o umorzeniu postępowania w sprawie wydania na rzecz prywatnego inwestora wnioskowanej decyzji środowiskowej, z uzasadnieniem, że na dzień wydawania decyzji wnioskowana instalacja nie jest ujęta w obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Następnie w miesiącu listopadzie ubiegłego roku na stronie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ukazała się informacja, iż wszczęta została procedura opiniowania projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, o czym Gmina Kałuszyn została oficjalnie pisemnie poinformowana w dniu 4 grudnia 2015 r. wraz z informacją o miesięcznym terminie dla wnoszenia uwag do tego dokumentu.
W projekcie tym zaproponowano min. zmianę przynależności regionalnej gmin powiatu mińskiego, w tym Gminy Kałuszyn, polegającej na wyłączeniu ich z Regionu 2 – Wschodniego (ostrołęcko-siedleckiego) i włączeniu jej do Regionu 3 gospodarki odpadami – Centralnego (warszawskiego) oraz zaplanowano lokalizację składowiska odpadów o pojemności 630 000 m3 na terenie gminy Mrozy.
Dotychczas gminy powiatu mińskiego, za wyjątkiem Miasta Sulejówek oraz Gmin: Halinów, Dębe Wielkie i Siennica, przynależne były do Regionu Wschodniego (ostrołęcko-siedleckiego).
Kilka dni wcześniej w dniu 25 listopada 2015 r. w Siedlcach odbyło się oficjalne spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnymi za stworzenie w/w Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, w którym osobiście brałem udział, na której przedstawiony został jego projekt. Na tym spotkaniu konsultacyjnym Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach poinformował, że jego zakład dostosował się do wymagań nałożonych na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, poprzez modernizację i przebudowę linii technologicznej sortowni odpadów, zwiększającą jej przepustowość. Jednocześnie został spełniony warunek dalszego funkcjonowania zakładu. W tym momencie zmiana przynależności do regionu gospodarki odpadami Gminy Kałuszyn w żaden sposób nie jest uzasadniona, ponieważ włączenie Gminy Kałuszyn do Regionu Centralnego (warszawskiego) znacznie zwiększy koszty obsługi gminnego systemu gospodarki odpadami a więc da skutek odwrotny do wcześniej zamierzonego.
W dniu 7 grudnia 2015 r. w Kałuszynie odbył się XXI Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego, podczas którego podjęto Stanowisko w sprawie protestu przeciwko zmianie przynależności regionalnej w zakresie gospodarki odpadami oraz ewentualnej budowie składowiska odpadów na terenie Gminy Mrozy, które następnie przesłałem do Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Przeciw proponowanym przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zmianom opowiedziały się wszystkie gminy powiatu mińskiego, za wyjątkiem Miasta Mińsk Mazowiecki i Miasta Sulejówek oraz Gminy Halinów.
Następnie na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Kałuszynie podjęła Oświadczenie w sprawie wyrażenia stanowiska będącego sprzeciwem przeciwko planowanej lokalizacji składowiska odpadów o pojemności 630 000 m3 na terenie miejscowości i gminy Mrozy, w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Kałuszyn oraz zmianie przynależności regionalnej Gminy Kałuszyn polegającej na wyłączeniu jej z Regionu 2 – Wschodniego (ostrołęcko-siedleckiego) i włączeniu jej do Regionu 3 gospodarki odpadami – Centralnego (warszawskiego).
Oświadczenie zostało przesłane do Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z Postanowieniem Burmistrza Kałuszyna w sprawie negatywnego zaopiniowania przedłożonego projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 wraz
z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego i pozostałymi załącznikami.
Do oświadczenia jeszcze raz dołączono i ponownie przekazano do Zarządu Województwa Mazowieckiego i Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie podpisane protesty mieszkańców naszej Gminy, powiększone o podpisy mieszkańców zebrane od miesiąca sierpnia do 30 grudnia 2016 r.
Wśród wielu argumentów wskazanych zarówno w Postanowieniu Burmistrza Kałuszyna w sprawie negatywnego zaopiniowania przedłożonego projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, jak i w podjętym stanowisku Rady Miejskiej w Kałuszynie, jako główny wskazano, iż planowana inwestycja niewątpliwie przyczyni się do pogorszenia jakości życia i bezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców, stworzenia zagrożeń dla środowiska przyrodniczego (w tym Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu), pogorszenia estetyki okolicy, a także paraliżu komunikacyjnego. Utrudni, a wręcz uniemożliwi realizację Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn w kierunku rekreacyjnym i mieszkaniowym oraz zaprzepaści zrealizowane przez Gminę Kałuszyn zadania w tym zakresie.
Obecnie, Urząd Marszałkowski w Warszawie zgodnie z obowiązującą procedurą prawną, prowadzić będzie rozpatrywanie złożonych uwag, wniosków i opinii do przedmiotowego Planu.
Dlatego też, działania prowadzone przez kilka mieszkanek naszego Miasta, które  rozpowszechniają nieprawdziwe informacje, jakoby władze samorządowe Miasta i Gminy Kałuszyn nic nie robiły w sprawie przeciwdziałania ewentualnej budowie instalacji i składowiska w Mrozach, łącznie z podważaniem ważności zebranych już podpisów z Gminy Kałuszyn i Gminy Mrozy i przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wprowadzają niepotrzebną dezinformację i zamęt w prowadzonych działaniach.
Jak wyżej wykazano, zarówno ja, jako Burmistrz Kałuszyna, jak i Rada Miejska w Kałuszynie, czy tez indywidualnie jej radni i sołtysi poszczególnych sołectw, od uzyskania pierwszych informacji o ewentualnym usytuowaniu przedmiotowej inwestycji na terenie Gminy Mrozy, podjęliśmy działania mające na celu przeciwstawienie się jej.
Ponadto w dniu 14 stycznia 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach odbyło się spotkanie z Panią Janiną Ewą Orzełowską – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, w którym wziąłem udział, i na, którym kolejny raz zadeklarowałem brak jakiejkolwiek akceptacji ze strony władz Miasta i Gminy Kałuszyn, jak również ich mieszkańców, dla proponowanej inwestycji na terenie Mrozów.
Dodatkowo, w celu bezpośredniego omówienia zaistniałej sytuacji, zorganizowałem w dniu 17 stycznia 2016 r. w Domu Kultury w Kałuszynie spotkanie z Naszymi mieszkańcami.
Na zakończenie chciałbym oświadczyć, że przebieg konsultacji oraz ich wyniki będą stale monitorowane przeze mnie i Urząd Miejski. O wynikach konsultacji będę na bieżąco informował radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie, sołtysów i mieszkańców Naszego Miasta i Gminy.
W przypadku nie uwzględnienia naszego stanowiska o pozostawieniu Gminy Kałuszyn w Regionie Wschodnim i wykreśleniu z planów inwestycyjnych instalacji w Mrozach, wystąpię do Rady Miejskiej w Kałuszynie i mieszkańców Miasta i Gminy z konkretnymi propozycjami działań zmierzających do pozytywnego załatwienia naszego stanowiska dotyczącego zmian w projekcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
          Kałuszyn, dnia 25 stycznia 2016 r.

 

Dodatkowe informacje