Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Bezpłatna pomoc prawna

Od 2016 r. rozpocznie funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej będącej rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  , zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.
Wykaz tych punktów oraz harmonogram ich pracy przesyłam w załączeniu.

 

 

Zmiany  w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.), usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę :                                            

                                                       25 756 40 77

lub za pośrednictwem e-maila:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

codziennie w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub  za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość , a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy.

 

Każdy uprawniony korzystający z porady na koniec wizyty może wypełnić anonimową ankietę, w której przekaże swoją opinię o usłudze, może również zgłosić swoje  uwagi do Starosty pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie mińskim udzielają radcowie i adwokaci,

a w punktach , w których świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – doradcy.

 

Punkty nieopłatnej pomocy prawnej w Mińsku Mazowieckim, Mrozach, Cegłowie, Kałuszynie, Dobrem i  Jakubowie obsługują adwokaci i radcowie prawni na podstawie umowy zawartej z powiatem.

 

Punkty nieopłatnej pomocy prawnej w Sulejówku, Halinowie, Stanisławowie, Dębem Wielkim, Siennicy i Latowiczu obsługuje organizacja pozarządowa - Fundacja Honeste Vivere , z siedzibą w Warszawie ul. Amałowicza – Tatara 7. Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni zatrudnieni przez Fundację.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w punktach zlokalizowanych w Halinowie, Stanisławowie, Dębem Wielkim, Siennicy i Latowiczu. Porad udzielają doradcy zatrudnieni przez Fundację Honeste Vivere, którzy są jednocześnie adwokatami lub radcami prawnymi.

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie mińskim i harmonogram ich pracy

 

Wykaz punktów, w których świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie mińskim

 

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.

Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

 • młodzież do 26 roku życia
 • osoby powyżej 65 roku życia
 • osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.


Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu :

 • decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub  zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 • Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • legitymację weterana,
 • dokument stwierdzający tożsamość
 • pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego


Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej :

 • sprawy administracyjne,
 • sprawy rodzinne,
 • sprawy cywilne,
 • sprawy karne,
 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • z zakresu prawa podatkowego,
 • związane z  przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia  tej  działalności.


Pomoc prawna będzie polegała na :

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących osobie     uprawnieniach , a także obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postepowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnych,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych ,  o ustanowienie  pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym, o  ustanowienie adwokata radcy prawnego , doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postepowaniu sądowo - administracyjnym.


Adwokat i radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawniona o innych punktach takiej pomocy na obszarze powiatu.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazywanej Staroście.

Uprawnieni mieszkańcy powiatu mogą korzystać z porad prawnych we wszystkich działających na terenie powiatu punktach.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna. - Dz.U.2015.1255.pdf

 

plakat 1

plakat 2

plakat 3

 

Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
Wzory są również dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (www.bip.warszawa.wsa.gov.pl) w zakładce „formularze i wzory” pod zakładką „prawo pomocy”.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy ppf.pdf

Wniosek o przyznanie prawa pomocy pppr.pdf

 

 

Dodatkowe informacje