Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie o składaniu ofert na zorganizowanie wypożyczalni sprzętu wodnego nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie

Opis przedmiotu oferty

 1. Kompleksowa organizacja wypożyczalni sprzętu wodnego w ramach umowy dzierżawy.
 2. Zamawiający dysponuje terenem, obejmującym powierzchnię przy plaży od strony wschodniej i lustra wody (około 100 m 2),
 3. Mapka lokalizacji wypożyczalni sprzętu wodnego w załączeniu.(zdjęcie)


Oferta powinna zawierać:

 1. Powierzchnię niezbędną do zorganizowania wypożyczalni sprzętu wodnego.
 2. Miesięczną kwotę brutto na rzecz Zamawiającego za wynajem terenu pod wypożyczalnię sprzętu wodnego.
 3. Dokładny wykaz sprzętu wodnego z wyszczególnieniem stanu technicznego oraz posiadanych atestów  w ilości: do 5 sztuk kajaków, do 4 sztuk rowerów wodnych.


Sposób dostarczania ofert:

Oferty na prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego należy składać do dnia 10 marca br. w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
 „OFERTA NA WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU WODNEGO”

Urząd Miejski w Kałuszynie
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
sekretariat.
Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach.

Zakres oferty:

 1. Kompleksowe ustawienie, wygrodzenie, przygotowanie oraz obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie określonym przez Zamawiającego według załączonej mapki.
 2. Ogrodzenie wypożyczalni sprzętu wodnego od pozostałej części plaży płotkami.
 3. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wypożyczalni sprzętu wodnego.

Informacje dodatkowe:

 1. Wybrany oferent otrzyma wyłączność na organizację wypożyczalni sprzętu wodnego.
 2. Po stronie oferenta leży uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz zaświadczeń.
 3. Oferent zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru m.in. przez zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na śmieci.
 4. Ceny sprzedaży usług ustala oferent na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 5. Zamawiający nie zapewnia ochrony obszaru wypożyczalni sprzętu wodnego.
 6. Oferent zobowiązany jest do posiadania sprawnego sprzętu wodnego, zgodnego z aktualnymi normami bezpieczeństwa oraz przepisami BHP.
 7. Oferent ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe działanie posiadanego sprzętu wodnego i bezpieczeństwo osób z niego korzystających.
 8. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała  oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo:
  • zamknięcia zapytań ofertowych bez rozstrzygnięcia
  • ogłoszenia nowego zapytania ofertowego
  • zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie oferentem bez podania uzasadnienia.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie: www.kaluszyn.pl w dniu 17 marca br.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie lub pisemnie). W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z wymaganiami zamawiającego, Zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z p. Dariuszem Przybyłko pod numerem telefonu. (25) 7576618 w.15.

Dodatkowe informacje