Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gospodarka Odpadami - Deklaracja o wysokości opłaty

Od 1 stycznia 2020 roku opłata  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, które są  zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi    17,50 zł  miesięcznie  od mieszkańca.

Nowi mieszkańcy lub mieszkańcy, u których zmieniła się ilość zamieszkałych osób (dotyczy to również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych), zobowiązani są do złożenia do Burmistrza Kałuszyna deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Nową deklarację należy złożyć, gdy się zmieni:

  • liczba mieszkańców – również w przypadku narodzin lub śmierci członka rodziny,
  • właściciel lub najemca nieruchomości,
  • sposób zbiórki odpadów (selektywnie/nieselektywnie)

DEKLARACJA

 

Dodatkowe informacje