Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gospodarka Odpadami - Opłaty za wywóz odpadów

 

Od 1 stycznia 2020 roku opłata  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, które są  zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi    17,50 zł  miesięcznie  od mieszkańca.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, na konto gminy nr 27 9224 0007 0000 9667 2000 0240 lub u inkasenta zbierającego podatki, raz na kwartał za trzy miesiące, w terminach:

Od 1 stycznia 2020 roku opłaty za odbiór nieczystości komunalnych, mieszkańcy Gminy Kałuszyn winni dokonywać na  wyodrębniony rachunek w B.S Kałuszyn  przeznaczony do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi: 


 • do 15 stycznia za I kwartał;
 • do 15 marca za II kwartał;
 • do 15 maja  za III kwartał;
 • do 15 września za IV kwartał;

 

W ramach wniesionej opłaty bezpośrednio z posesji odbierane są następujące odpady:

 

 • worek niebieski – papier,
 • żółty –  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
 • zielony –  opakowania szklane,
 • brązowy –  bioodpady,
 • biały –  popiół,
 • czarny – odpady zmieszane,
 • oraz 2 razy w roku gabaryty (zużyte meble, elektrośmieci, zużyte opon samochodowe i odpady remontowo – budowlane.

Wnoszona przez mieszkańców opłata finansuje koszt całego systemu związanego z gospodarką odpadami komunalnymi, m.in. zakup worków i kontenerów, odbiór i składowanie odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i obsługę administracyjną

 

 

 

Dodatkowe informacje