Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Przebudowa parku i ul. Plac Kilińskiego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na przebudowie parku i ul. Plac Kilińskiego jest realizowane w oparciu o projekt budowlany pracowni architektonicznej „LINIARS” s.c. Andrzej Bakiera & Patrycja Bakiera z Siedlec.
Ostateczna wersja koncepcji przebudowy została przyjęta po ponad rocznych konsultacjach z Radą Miejską i mieszkańcami miasta i gminy Kałuszyn. Koncepcja przebudowy była dostępna na stronie internetowej Urzędu gdzie mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali uwagi i w budynku Domu Kultury w formie wizualizacji planowanej przebudowy. Odbyły się również bezpośrednie spotkania Burmistrza i projektanta z mieszkańcami gminy.
    Koncepcja przyjęta do projektowania uwzględniała zgłaszane uwagi oraz zapisy zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Od samego początku powstania pomysłu na przebudowę, przyjęto, że ma być to teren służący mieszkańcom gminy bez względu na wiek jako miejsce wypoczynku, spotkań, rozrywki i rekreacji.
    Zaprojektowano przebudowę istniejącego drzewostanu polegającą na usunięciu drzew starych i chorych, pozostawienie drzew zdrowych i atrakcyjnych przyrodniczo. Zaplanowano nasadzenie nowych drzew, zieleni średniej i niskiej. Zaprojektowano w centrum parku plac umożliwiający zgromadzenie się mieszkańców  z okazji świąt i imprez okolicznościowych. Zaplanowano budowę sceny i placu wodnego.
Zaprojektowano również budowę placu zabaw dla dzieci, odbudowę starej studni znajdującej się w płn. – wsch. części parku, zmianę elewacji starej lodziarni przystosowując ją do projektowanego otoczenia, przewidziano również plac za lodziarnią na ogródek konsumpcyjny i stojaki dla rowerów.
W części wschodniej przy placu zabaw zaprojektowano toaletę wolnostojącą.
W ramach małej architektury zostanie ustawiony w obrębie placu na cokole odlew koziołka jako herbu Kałuszyna. Zostanie również wykonane oświetlenie całego parku, ustawione ławki i śmietniczki.
W obrębie pomnika przy alei prowadzącej do placu w kierunku fontanny posadzono 6 szt. dębów, poświęconych osobom zamordowanym w Katyniu, a związanych z ziemią kałuszyńską.
Wykonawcą prac, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG – BUD” z Targówki za kwotę 1 794 533,59 zł.
Gmina złożyła wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - PROW na lata 2007 -2013 o dofinansowanie zadania w kwocie 500 000 zł. Zakończenie prac zgodnie z umową jest planowane na 20.12.2011. Uwzględniając tempo i przebieg prac planuje się oddanie obiektu w okresie wakacji b.r.

Dodatkowe informacje