Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Kałuszyn od 1 stycznia 2020r.

 • Drukuj

Od 1 stycznia 2020 r. Miasto i Gmina Kałuszyn będzie samodzielnie realizowało odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn. Odpady komunalne będzie odbierała jednostka gminna – Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.

 

 

 

I. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów.

 

Ustawa nie dopuszcza żadnych wyjątków, stąd nie będzie można zadeklarować wyższej opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych wyrzucanych do jednego pojemnika.

 

II.  Segregacji podlegają następujące odpady:

 

 

 

Odbierane przez firmę wywozową zgodnie z harmonogramem w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami :

 

 • tworzywa sztuczne (zbierane do worka żółtego)
 • metale (zbierane do worka żółtego)
 • szkło (zbierane do worka zielonego)
 • papier (zbierany do worka niebieskiego)  
 • pozostałości po segregacji ww. odpadów (zbierane do czarnego worka)
 • popiół (zbierany do białego worka)
 • ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy (worek brązowy)

 

Odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  zużyte opony od samochodów osobowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, powstałe w wyniku prowadzenia drobnych  robót  nie wymagających pozwolenia na budowę  ani zgłoszenia zamiaru  prowadzenia robót do starosty gromadzone na nieruchomości i odbierane w ramach opłaty, dwa razy w roku, w ramach zbiórki mobilnej lub dostarczane samodzielnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK)   przy Oczyszczalni Ścieków w Olszewicach

 

 • przeterminowane leki – należy wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników przeznaczonych  na ww odpady w SP ZOZ   Kałuszynie  w  godzinach jego pracy lub przekazywać do PSZOK w godzinach otwarcia punktu;
 • chemikalia należy wydzielać ze strumienia odpadów  komunalnych w taki sposób aby ograniczyć  dostęp do nich osób trzecich  oraz dostarczyć  uprawnionemu odbiorcy (np. w miejscu zakupu) lub przekazywać do PSZOK w godzinach otwarcia punktu;
 • zużyte baterie należy dostarczyć do pojemników  na baterie wystawionych w sklepach  i placówkach oświatowych lub do pojemnika w Urzędzie Miejskim w/m;
 • akumulatory    należy zostawić w stacjach obsługi samochodów lub w miejscu zakupu;

 

III. Posiadanie na nieruchomości kompostownika, w którym będą gromadzone odpady ulegające biodegradacji będzie uprawniało do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady w kompostowniku przydomowym.     

 

Częściowe zwolnienie  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla właścicieli  nieruchomości   kompostujących  bioodpady  w kompostowniku następuje na podstawie złożonej deklaracji.  Częściowe zwolnienie  z opłaty  wynosi 1 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzbieranymi w  sposób selektywny od mieszkańca.

 

Stwierdzenie braku posiadania kompostownika na nieruchomości  pozbawia uprawnienia do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sytuacji zadeklarowania posiadania kompostownika na nieruchomości odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości.

 

 IV. Za brak segregacji odpadów komunalnych na nieruchomości, właścicielowi będzie naliczana opłata podwyższona (w wysokości  dwukrotnej wysokość  opłaty ustalonej przez radę gminy).

 

 

 

V. Płatności za gospodarowanie  odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kałuszyn w 2020 roku

 

 

 

Od 1 stycznia 2020 roku opłata  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, które są  zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi    17,50 zł  miesięcznie  od mieszkańca.

 

Opłatę  za odbiór i gospodarowanie odpadami  komunalnymi     uiszcza się kwartalnie z  góry  w następujących terminach:

 

 • do 15 stycznia za I kwartał;
 • do 15 marca za II kwartał;
 • do 15 maja  za III kwartał;
 • do 15 września za IV kwartał;   

 

Opłatę należy uregulować przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kałuszynie nr 27 9224 0007 0000 9667 2000 0240  w BS Kałuszyn  lub za pośrednictwem inkasenta w mieście i inkasentów  – sołtysów na terenie wiejskim.

Opłatę można również wnosić miesięcznie przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

VI.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

 

Harmonogram odbioru odpadów 2020 Kałuszyn miasto cz. północna.pdf

Harmonogram odbioru odpadów 2020 Kałuszyn miasto cz. południowa.pdf

Harmonogram odbioru odpadów 2020, Kałuszyn wieś - Garczyn Mały, Garczyn Duży, Zimnowoda, Żebrowka, Kluki, Abramy, Szembory, Wąsy, Falbogi..pdf

Harmonogram odbioru odpadów 2020, Kałuszyn wieś - Gołębiówka, Piotrowina, Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinołęka, Milew, Mroczki, Marysin..pdf

Harmonogram odbioru odpadów 2020, Kałuszyn wieś Patok, Olszewice, Szymony, Przytoka, Kazimierzów, Marianka, Wity, Wólka Kaluska, Chrościce, Leonow, Budy Przytockie..pdf

 

Worki na zbieranie odpadów  komunalnych  w odniesieniu do nieruchomości indywidualnych oraz pojemniki (dla zabudowy wielorodzinnej),     będą dostarczane na nieruchomość przez firmę wywozową, podczas odbioru odpadów, w ilości ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn”.

 

VII.    Składanie  deklaracji

 

Do złożenia nowych deklaracji zobowiązani będą   właściciele nieruchomości jedynie wówczas jeżeli:

 

 • na danej nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub na nieruchomości powstają   odpady komunalne,
 • ulegną  zmianie  dane będące podstawą ustalenia wysokości  należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / zmianie ulegnie liczba osób, bądź odpady biodegradowalne będą gromadzone w kompostowniku na danej nieruchomości/.

 

Wypełnioną deklarację należy złożyć w następujący sposób:

 

 • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn,
 • w sekretariacie,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie;
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji elektronicznej ePUAP, podpisanej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Adres skrytki odbiorczej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie: /g1l9h0r9dv/skrytka

 

 Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Kałuszyn proszeni są o zapoznanie się z aktami prawa miejscowego regulującymi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn.

 

Dokumenty są dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego  w Kałuszynie   http://www.umgkaluszyn.bip.org.pl/  Uchwały Rady Miejskiej  /  a mianowicie:

 

 • Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30.12.2019r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr  XII/104/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie   z dnia 30.12.2019 r. w sprawie:  uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie   Gminy Kałuszyn”.
 • Uchwała nr  XII/105/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie   z dnia 30.12.2019 r.  w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     
 • Uchwała nr  XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie   z dnia 30.12.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr  XII/107/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie   z dnia 30.12.2019 r. w sprawie:   wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie  w części  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  właścicieli  zabudowanych  budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi   kompostujących  bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym na terenie gminy Kałuszyn.