Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Przebudowa drogi w Mariance

W dniu 11 października została zakończona modernizacja drogi gminnej w m. Marianka polegająca na wykonaniu podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem na istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej na długości 800 mb i szerokości pasa jezdni 4,5 m.

  Cała wartość zadania wyniosła 102.360,60 zł brutto (słownie złotych: sto dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt 60/100 gr). Wykonawcą przedmiotowego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Dodatkowe informacje