W dniach 1 - 2 października 2019r. Burmistrz Kałuszyna podpisał umowy na wykonanie nowych inwestycji

  • Drukuj

W dniach 1 - 2 października 2019r. Burmistrz Kałuszyna podpisał umowy na wykonanie następujących inwestycji:

 

  1. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach”  na kwotę 1.024.006,93 zł brutto (słownie złotych: milion dwadzieścia cztery tysiące sześć 93/100 gr). Na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu V „Gospodarka przyjazna Środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” w kwocie 428.070,75 zł brutto (słownie złotych: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt 75/100).  Wykonawcą jest firma KORUND Maciej Maliszewski z siedzibą Podnieśno, gm. Suchożebry,
  2. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Falbogi, Mroczki” na kwotę 349.440,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści 00/100 gr). Wykonawcą jest Firma INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki z siedzibą w Lubartowie,
  3. Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z Patokiem, w tym: budowy chodnika prawostronnego i kanalizacji sanitarnej” na kwotę: 738.781,17 zł brutto ( słownie złotych: siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden 17/100 gr),
  4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patok” na kwotę 50.000 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) Wykonawcą jest Firma INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki z siedzibą w Lubartowie.


Wszystkie wyżej wymienione inwestycje są w trakcie realizacji.