Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

UWAGA ROLNICY ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

W okresie od 01.08.2019r. do 02.09.2019r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019r.
O zwrot podatku akcyzowego mogą ubiegać się rolnicy, którzy na dzień 1 lutego danego roku byli właścicielami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Wnioski należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca położenia użytków rolnych.
W roku bieżącym za 1 litr oleju napędowego przysługuje zwrot w wysokości 1,00 zł. (Dz. U. z 2018r. poz. 2313)
Limit roczny na 2019r. ustala się jako sumę ( Dz.U. z 2018r. poz. 2247):

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Reasumując uległa zmiana limitu w 2019r.  w porównaniu do roku poprzedniego  z 86 litrów na 100 litrów na 1ha użytków rolnych oraz dodano nowy limit na średnioroczne duże jednostki przeliczeniowe bydła i jest to 30 litrów na rok.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2018r. poz. 2466) można pobrać na stronie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie oraz w siedzibie Urzędu  w pokoju  nr 12a.

 

wniosek

 

 

Dodatkowe informacje