Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS „Victoria” oraz Urząd Gminy zwycięzcami konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” w gminie Kałuszyn

  • Drukuj

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Granty na realizację projektów społecznych trafią do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS „Victoria” oraz urzędu gminy.

Projekty zostaną zrealizowane do końca 2019 roku. Na terenie gminy Kałuszyn PSE realizują obecnie projekt inwestycyjny budowy linii 400kV relacji aglomeracja warszawska – Siedlce.

Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych
z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W gminie Kałuszyn zwycięskie okazały się projekty, w ramach których zostanie stworzona przestrzeń aktywności sportowej sprzyjająca międzypokoleniowej integracji społecznej jak również zmodernizowana i doposażona zostanie szatnia Klubu Sportowego „Victoria”.

- WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Projekty „W prostej linii ze sportem – modernizacja szatni piłkarskiej” oraz „Utworzenie siłowni plenerowej i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chrościcach” zgłoszone przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS „Victoria” oraz Urząd Gminy, to szansa dla osób trenujących piłkę nożną na poprawę warunków socjalnych w klubie sportowym jak również dla mieszkańców Chrościc i okolicznych miejscowości na wspólne, aktywne, międzypokoleniowe spędzanie czasu. Jesteśmy przekonani, że zrealizowane działanie stanie się wizytówką regionu i jego mieszkańców – mówi Beata Jarosz – Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.

Lista laureatów konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest dostępna na stronie: www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Aktualności”.

***
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.