Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie

W dniu 28 czerwca  2019 r. odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie. Zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad  Burmistrz Kałuszyna pan Arkadiusz Czyżewski przedstawił zebranym informację  z bieżącej działalności oraz  realizacji zadań  za okres od ostatniej Sesji Rady, tj. od 11 kwietnia 2019 r.

Następnie pan Burmistrz omówił Raport  o stanie Gminy Kałuszyn za 2018 rok. Treść Raportu została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie pod adresem : http://www.umgkaluszyn.bip.org.pl/index.php?tree=360 . 
Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem Rada Miejska  podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufanie   Burmistrzowi Kałuszyna.
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r., które zebranym  przedstawił pan Burmistrz.  Przewodniczący Rady pan Bogusław Michalczyk przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Kałuszynie skierowany za jego pośrednictwem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach  w sprawie udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi Kałuszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok oraz Uchwałę  Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.  w sprawie pozytywnej  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kałuszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. 
 Rada Miejska zatwierdziła   roczne sprawozdanie finansowe  gminy Kałuszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz udzieliła Burmistrzowi Kałuszyna  absolutorium za rok 2018 podejmując jednogłośnie stosowne uchwały.
Następnie Rada podjęła szereg innych uchwał  dotyczących następujących spraw:

  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028;
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  3. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników;
  4. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie określenia Statutów Sołectw Gminy Kałuszyn;
  5. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
  6. uchwałę o zmianie uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi;
  7. w sprawie  zmiany uchwały nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn;
  8. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości;
  9. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  do kąpieli;
  10. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Przytoka gmina Kałuszyn.

 Z treścią wszystkich podjętych uchwał po ich podpisaniu, będzie można zapoznać się na stronie:  http://www.umgkaluszyn.bip.org.pl/       
 

 


Dodatkowe informacje