Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Debata nad raportem o stanie Gminy Kałuszyn za 2018 rok

     Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)   wójt/burmistrz   zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy  raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. 
    Zgodnie z art.28aa w/wym ustawy  Burmistrz Kałuszyna w terminie  do 31 maja 2019 r. przedstawił Radzie  Miejskiej w Kałuszynie Raport o stanie gminy Kałuszyn za 2018 rok.
  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć  pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Kałuszyn za 2018 rok. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.
 Debata nad Raportem o stanie Gminy Kałuszyn odbędzie się na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2019 r., rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie

Raport o stanie Gminy Kałuszyn za 2018 rok


Dodatkowe informacje