Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dofinansowanie na zadanie ”Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”

W dniu 07.05.2019 Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego - Marii Bugno  podpisał umowę na dofinansowanie w kwocie 2 129 850,00 zł  zadania pn.” Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”.


Ogólna wartość zadania wynosi  3 347 242,61zł, a przyznane dofinansowanie stanowi 63,63% tej kwoty. Pozyskane środki gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dotyczącego realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. 
Realizacja tego zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn w związku ze zwiększonym ruchem kołowym na trasie Kałuszyn – Mrozy i południe powiatu mińskiego.
Coroczne zwiększenie ruchu na tej trasie spowodowane jest dojazdem do już istniejącego węzła autostradowego Ryczołek. W związku z planowaną w najbliższym czasie dalszą budową autostrady z tego węzła do Siedlec, zasadnym jest zabezpieczenie płynności ruchu kołowego ze strony południowej powiatu i wyprowadzenia go poza granice Miasta Kałuszyna i miejscowości Olszewice. 

zdjecia

 

Dodatkowe informacje